به گزارش 60 دقیقه به نقل از ایرنا، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار کرد:بعضی بنگاه های بزرگ اقتصادی، عملکرد بسیار خوبی دارند اما نسبت به جانشین پروری، بی توجهی میکنند.
امروزه جهان در حوزه پرورش نیروهای متخصص که توانایی اداره امور را داشته باشند، فعال شده و به آموزش مهارت و تخصص بسیار ارزش می دهد. جوانان به دلیل قدرت ریسک پذیری بالا و جسارت انجام کارهای بزرگ، اگر مهارت های لازم را داشته باشند می توانند اثرگذار بوده و خلاقیت را چاشنی کار کرده و به توسعه فعالیت های بنگاه کمک کنند.
مبحث آموزش را می توان به کمک تشکل های تخصصی نیز اجرایی کرد. با توجه به اینکه تشکل ها روی موضوعات و رشته های کاری مشخصی تمرکز می کنند، مناسب ترین گزینه برای انتقال علم و دانش به صورت تخصصی هستند.
فرهنگ جانشین پروری در کشور ما نه به دلیل اهمیت نداشتن آن بلکه به دلیل بی توجهی و نبود درک صحیح از میزان اثرگذاری آن، شکل نگرفته است. البته مدتی است که اتاق ایران در این حوزه فعال شده و سعی دارد از جوانان مستعد و توانمند استفاده و مدیرانی برای آینده تربیت کند؛ افرادی که بتوانند کسب و کار را رشد دهند و حتی زمینه رشد دیگران را نیز فراهم سازند.
به منظور تعمیم فرهنگ جانشین پروری، شبکه سازی در حوزه کارآفرینی و تقویت مسئولیت اجتماعی، استفاده از ظرفیت و پتانسیل جوانان کارآفرین در تشکل های مختلف بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لازم و ضروری است. برای همین منظور سازمان ملی کارآفرینی ایران را در اتاق ایجاد کردیم و سعی داریم در این قالب، گفتمان جانشین پروری را در کشور ایجاد کنیم.
بخش خصوصی بر این باور است حضور جوانان تحصیل کرده، خوش فکر، خلاق و کارآفرین در فضای کسب و کار کشور می تواند نقش مهم و بی بدیلی در تزریق نوآوری به کسب و کارهای سنتی و افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغالزایی کشور به دنبال داشته باشد. در شرایط تحریم و ضرورت افزایش تاب آوری اقتصاد کشور، جوانان کارآفرین می توانند راه حل ها و راهکارهای نو و موثری برای برون رفت از چالش های اقتصادی ارائه دهند.