به گزارش 60 دقیقه ، هلدینگ آرمین افق بمناسبت هفته کارآفرینی برگزار میکند.

همزمان با برگزاری کنفرانس تخصصی"یک راه یک کمربند"

98کارافرینی