حمود سیجانی امروز با اشاره به وضعیت سرمایه گذاری در استان قم اظهار کرد: طی هشت ماه نخست سال جاری 581 جواز تاسیس ایجادی(بدون برند) در استان با دو هزار و 783 میلیارد تومان سرمایه گذاری و پیش بینی اشتغال برای 9 هزار و 523 نفر صادر شد.

وی ادامه داد: 44 فقره جواز تاسیس توسعه ای(توسعه واحدهای تولیدی موجود) با 44 میلیارد تومان سرمایه گذاری و اشتغال زایی برای هزار و 764 نفر در هشت ماه نخست سال جاری در استان قم صادر شد.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از فارس، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم افزود: کل جواز تاسیس موجود در استان دو هزار و 36 مجوز با پیش بینی اشتغال زایی برای 38 هزار و 15 نفر و سرمایه گذاری 13 هزار و 166 میلیارد تومان است که این شاخص بیانگر میل و رغبت به سرمایه گذاری جدید در استان قم است.

سیجانی با اشاره به پروانه‌های بهره برداری صادر شده در استان قم اظهار کرد: در هشت ماه نخست سال جاری 64 پروانه بهره برداری ایجادی(سرمایه گذاری انجام شده) در استان با 190 میلیارد تومان سرمایه گذاری و اشتغال زایی برای هزار و 620 نفر صادر شد.

وی ادامه داد: 66 فقره پروانه بهره برداری توسعه ای(توسعه واحدهای موجود) با 85 میلیارد تومان سرمایه گذاری و اشتغال زایی برای هزار و 297 نفر در استان قم در هشت ماه نخست سال جاری صادر شد، همچنین در این مدت 83 فقره پروانه بهره برداری در استان به دلیل عدم فعالیت به تعلیق درآمد یا ابطال شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم خاطرنشان کرد: دو هزار و 226 فقره پروانه بهره برداری با اشتغال زایی 56 هزار و 110 نفر و سرمایه گذاری چهار هزار و 813 میلیارد تومان در استان موجود است.