رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: این سازمان تولی گری برنامه ریزی و سیاست گذاری تولید ده درصد از محصولات کشاورزی کشور را بر عهده دارد.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از صدا وسیما، محمد مهدی قاسمی در اولین همایش تعالی سازمانی با رویکرد تبادل تجربیات در شیراز، گفت: بخش کشاورزی استان فارس ۸ و ۷ دهم درصد ارزش افزوده کشور، ۱۷ و ۹ دهم درصد ارزش افزوده استان، ۲۷۹ هزار نفر بهره بردار بخش کشاورزی حدود ۲۰ درصد اشتغال مستقیم استان را بر عهده دارد.

این مقام مسئول بیان کرد: در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس برای مدیریت موثر بخش کشاورزی از مدل EFQM استفاده شد.

وی ویژگی‌های این مدل را منعطف، عمل گرا، واقعیت نگر و دوراندیش بودن برشمرد و تاکید کرد: ابهام در شناخت وضع مطلوب سیستم‌های مدیریتی سازمان، نداشتن نظامی دقیق برای شناخت تهدید‌های محیطی، قرار گرفتن در محیطی پر ریسک، داشتن نظام روش‌مند برای بهینه کاوی و یادگیری و بهره مندی از روش‌های نظام‌مند در بهبود سیستم‌های مدیریتی از دلایل انتخاب مدل تعالی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بوده است.