بانوی معلولی که خود از ناحیه پا معلول است برای 50 نفر از معلولان اراکی در مرکز ایلیا شغل ایجاد کرده است.

98100444

98100445

98100446

98100447

98100448

98100449

981004490