طرح توسعه روستایی و  اشتغال زایی روستای ملی بسک تربت حیدریه با اولویت گردشگری و صنایع دستی ابریشم برگزار شد.

 به گزارش پایگاه خبری شصت دققیقه از صداوسیما،، رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گفت: بعد از ملی شدن روستای بسک توسط وزارت میراث فرهنگی کشور، بیشتر طرحهای توسعه روستایی بسک بر اساس طرحهای پیشنهادی اداره کل میراث فرهنگی و با محوریت گردشگری و صنایع دستی درنظر گرفته شده است.

علی محمدی افزود: راه اندازی خانه ابریشم، برگزاری تورهای گردشگری، ساماندهی بافت روستا، کدگذاری کارگاههای ابریشم کشی، اعطای تسهیلات، برگزاری دوره های ابریشم بافی و زریبافی بخشی از اقدامات معاونت صنایع دستی استان در این روستا است.

وی گف: طرح توسعه روستایی و اشتغال زایی روستاهای استان خراسان رضوی با مشارکت استانداری و جهاد دانشگاهی و ادارت متولی برای ساماندهی روستاهای استان در حال اجرا است.

روستای بسک از توابع بخش بایگ است که این روستا و شهر بایگ بعنوان نخستین شهر و روستا در استان می باشند که در حوزه صنایع دستی ثبت ملی شده اند.