تامین برق پایدار، کاهش خاموشی ها، افزایش ضریب قابلیت اطمینان شبکه و بازسازی کامل شبکه های روستایی از اولویت های شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان بوده و نماد آن را می توان در روستای کمال آباد جرقویه عنوان نمود.

به گزارش روابط عمومي شزكت توزيع برق شهرستان اصفهان برای اجرای این پروژه 100 اصله پایه بتونی، یک دستگاه ترانسفورماتور و 6 کیلومتر کابل خود نگهدار استفاده شده است. اعتبار این پروژه كه در آغازین روزهای سال 99 به بهره برداری رسيد، بالغ بر 7 ميليارد و 500 ميليون ريال مي باشد.

کاهش خاموشی ها، افزایش ضریب ایمنی و هم راستایی این پروژه با طرح هادی روستایی، رفع حریم شبکه فشارضعیف و فشار متوسط، اصلاح روشنایی، رفع ضعف برق به خصوص در ساعات پیک و ظرفیت سازی برای انشعابات جدید از نتایج اجرای این پروژه می باشد.

تامین برق پایدار، کاهش خاموشی ها، افزایش ضریب قابلیت اطمینان شبکه و بازسازی کامل شبکه های روستایی از اولویت های شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان بوده و نماد آن را می توان در روستای کمال آباد جرقویه عنوان نمود.

به گزارش روابط عمومي شزكت توزيع برق شهرستان اصفهان برای اجرای این پروژه 100 اصله پایه بتونی، یک دستگاه ترانسفورماتور و 6 کیلومتر کابل خود نگهدار استفاده شده است. اعتبار این پروژه كه در آغازین روزهای سال 99 به بهره برداری رسيد، بالغ بر 7 ميليارد و 500 ميليون ريال مي باشد.

کاهش خاموشی ها، افزایش ضریب ایمنی و هم راستایی این پروژه با طرح هادی روستایی، رفع حریم شبکه فشارضعیف و فشار متوسط، اصلاح روشنایی، رفع ضعف برق به خصوص در ساعات پیک و ظرفیت سازی برای انشعابات جدید از نتایج اجرای این پروژه می باشد.