به گزارش پایگاه خبری 60 دقیقه به نقل از مهر، دکتر سودابه وطن خواه مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: در شورای آموزشی که در راستای تحقق دانشگاه نسل سوم برگزار شد با ضرورت ایجاد برنامه های آموزشی بین رشته ای پیشنهادی موافقت شد.
وی افزود: برنامه های آموزشی بین رشته ای شامل کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی در نظام سلامت، کارشناسی ارشد رشته فارماکوکینتیک بالینی، کارشناسی ارشد سلامت معنوی، دکتری تخصصی رشته کارآفرینی در نظام سلامت، کارشناسی ارشد ارتقا ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، دکتری تخصصی توانبخشی عصبی است.
مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران یادآور شد: در شورای آموزشی مقرر شد که در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ به جای دروس اختیاری برنامه های آموزشی مصوب، واحدهای درسی بین رشته ای جدید (جمعا به تعداد هفده درس در گروه های آموزشی در دانشکده های مختلف) حداکثر به میزان بیست درصد ارائه شود.