با توجه به نقش برجسته بانوان در اقتصاد ملی و افزایش این نقش در حوزه کارآفرینی، انجمن آمایش سرزمین ایران، چهارمین جشنواره بانوان کارآفرین برگزیده، آینده پژوه و نوآور ایرانی را در مورخ ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸ با همکاری مرکز مشاوره و اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی شاخص پژوه و مؤسسه مشاوره شغلی و کاریابی تحول آفرینان برگزار نمود.

98072211

9807226698072267

98072221

98072222

98072223

98072224

 

98072225

 

index