به گزارش 60 دقیقه ،انجمن آمایش سرزمین ایران مورخ 19 آبان در خانه اندیشمندان علوم انسانی تهران ، کنفرانس تخصصی "یک راه یک کمربند" را برگزار میکند.

محورهای این همایش عبارتند از:

  • فرصتهای سرمایه گذاری در پروژه
  • ارزیابی اثرات مثبت و منفی پروژه
  • اهداف و راهبردهای بین قاره ای پروژه
  • همکاری برد برد ابتکار عملیات پروژه
  • اکو سیستم کارآفرینی و نو آوری و شتاب دهندگی پروژه
  • جایگاه و نقش موقعیت جغرافیایی بین المللی جمهوری اسلامی ایران در پروژه
  • ظرفیتهای جغرافیایی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت سازنده در پروژه
  • فرصتهای خلاقیت محور در حوزه های لجستیک ایران،گردشگری،کارآفرینی و تجارت الکترونیکی ایران

 

kamarband