در 7 ماهه سال جاری 15 هزار و 20 فقره جواز تأسیس واحدهای صنعتی با پیش‌بینی سرمایه 161 هزار و 567 میلیارد و 200 میلیون تومان و پیش‌بینی اشتغال 349 هزار و 523 نفر صادر شده است. مقایسه ارقام فوق با مدت مشابه سال قبل نشان دهنده افزایش 16.7 درصدی در تعداد، کاهش 16.1 درصدی در سرمایه گذاری و افزایش 14.9 درصدی در اشتغال است.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از فارس، در 7 ماهه سال جاری 15 هزار و 20 فقره جواز تأسیس واحدهای صنعتی با پیش‌بینی سرمایه 161 هزار و 567 میلیارد و 200 میلیون تومان و پیش‌بینی اشتغال 349 هزار و 523 نفر صادر شده است.

مقایسه ارقام فوق با مدت مشابه سال قبل نشان دهنده افزایش 16.7 درصدی در تعداد، کاهش 16.1 درصدی در سرمایه گذاری و افزایش 14.9 درصدی در اشتغال است.

98091614