محمدصادق خیاطیان عضو هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در مراسم اختتامیه گردهمایی ارائه نیازهای فناورانه صنعت فرودگاهی اظهار داشت: ما همواره درصدد هستیم شرایطی را برای شرکت‌های دانش بنیان فراهم آوریم تا محصولات خود را به بازار داخل معرفی کنند.

وی افزود: امیدواریم زمانی شرایطی برای سازمان ها و ارگان های مختلف به وجود بیاید که تنها از محصولات شرکت های دانش بنیان استفاده کنند.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از مدیراینفو، عضو هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با تأکید بر اینکه ما همواره نیازمند ارائه ایده های جدید در حوزه های مختلف توسط شرکت های دانش بنیان هستیم، گفت: ما از شرکت های دانش بنیان درخواست داریم تا در پروسه معرفی محصولات خود به بازار داخل، ضعف های قانونی را به ما متذکر شوند.

خیاطیان گفت: ما همواره در صدد هستیم ابزارهای تأمین مالی که تاکنون وجود نداشته را ایجاد کنیم تا شرکت های دانش بنیان بتوانند محصولات خود را به بازار برسانند.