سازمان برنامه و بودجه لایحه 484 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 1399 را منتشر کرد. بودجه ۹۹ وزارت کار مربوط به حوزه تنظیم و نظارت بر روابط کار،توسعه کارآفرینی و اشتغال، توسعه و توانمندسازی تعاونی ها،برنامه آموزش شغلی، برگزاری مسابقات بین‌المللی و ملی مهارت و... است.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از تسنیم، تنظیم و نظارت بر روابط کار،توسعه کارآفرینی و اشتغال،توسعه و توانمندسازی تعاونی ها،برنامه آموزش شغلی،برگزاری مسابقات بین‌المللی و ملی مهارت، برنامه ارزیابی صلاحیه حرفه‌ای نیروی انسانی صنعت آب و برق و پیمانکاران،برنامه مشاوره شغلی،هدایت آموزشی و رهگیری اشتغال مهارت آموختگان،برنامه پژوهش های کاربردی فنی و حرفه ای، برنامه سنجش مهارت و صلاحیه حرفه ای، برنامه آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای و مهارتی دولتی، برنامه آموزش غیر رسمی فنی و حرفه ای و مهارتی غیر دولتی، توسعه خدمات بیمه ای، توسعه خدمات حمایت،توسعه خدمات فرهنگی و اجتماعی جامعه کار و تولید،حمایت از امور رفاهی و اجتماعی نویسندگان،هنرمندان و روزنامه نگاران،توسعه خدمات توانبخشی، پژوهش های کاربردی در حوزه رفاه اجتماعی، پژوهش کاربردی در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی جزئیات برنامه های بودجه ای وزارت کار است.

عملکرد 97 بودجه وزارت کار422.273.732 میلیون ریال،مصوب سال 98543.866.310 میلیون ریال وبرآوردها در بخش هزینه ای عمومی562.237.796 و برآوردها اختصاصی سال 99 حدود 29.221.730میلیون ریال و جمع آن 591.459.526 میلیون ریال، و یارانه ها 96.002.581 میلیون ریال است که در بخش عمومی 1400 حدود 618.397.692 میلیون ریال است.

همچنین در قسمت تملک دارایی های سرمایه ای در عملکرد 97 حدود 430.238 میلیون ریال و مصوب 98 حدود1.415.296 میلیون ریال و برآوردهای99 در بخش عمومی 1.441.961 و بخش اختصاصی 1.441.961 و یارانه ها0 و عمومی 1400 حدود16.116.947 میلیون ریال است.

انتهای پیام/م/