تا پایان ماه نوامبر امسال نرخ بیکاری در سوئیس به ۲.۳ درصد افزایش پیدا کرده است که نسبت به ماه قبل آن ۰.۱ درصدبیشتربوده و بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده در این کشور طی پنج ماه اخیر محسوب می‌شود.
در این مدت شمار افراد فاقد شغل در مقایسه با ماه قبل ۴۶۴۶  نفر بیشتر شده و به ۱۰۶ هزار و ۳۳۰ نفر رسیده است. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، شمار افراد بیکار در سوئیس ۴۱۴۴  نفر کاهش داشته است که معادل ۳.۸  درصد کل جمعیت بیکاران است.
به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از بازارنیوز، همچنین تا پایان ماه اکتبر شمار افراد جویای شغل ۵۹۳۲  نفر افزایش داشته و به ۱۸۲ هزار و ۴۲۷  نفر رسیده است اما در مقایسه با سال گذشته این رقم ۷۷۸۵  نفر کمتر شده است که معادل ۴.۱ درصد از کل جمعیت افراد جویای شغل است.
در بین جوانان، نرخ بیکاری افراد ۱۵ تا ۲۴ سال سوئیسی بدون تغییر نسبت به رقم ثبت شده در ماه قبل به ۲.۳ درصد تا پایان ماه نوامبر رسیده است که کمترین رقم در طول هشت ماه اخیر محسوب می‌شود. طی این مدت شمار بیکاران جوان سوئیسی با ۰.۳  درصد کاهش (معادل ۳۲  نفر) به ۱۱ هزار و ۹۶۰  نفر رسیده است. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اما شمار جوانان بیکار سوئیسی ۸.۱  درصد (معادل ۱۰۶۰  نفر) کمتر شده است.
نرخ بیکاری تعدیل شده که عوامل متغیر فصلی را نیز در محاسبه نرخ بیکاری در نظر می‌گیرد تا پایان ماه نوامبر در سطح ۲.۳ درصدی قرار گرفته است که نسبت به ماه قبل خود تغییری نکرده است.

متوسط نرخ بیکاری سوئیس از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۸ برابر با ۳.۲۲ درصد بوده است که بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده مربوط به ۵.۷۰ درصد ژانویه ۱۹۹۷ و کمترین نرخ بیکاری ثبت شده نیز ۱.۵ درصد می ۲۰۰۱ بوده است.