معاون دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین 10 برنامه و طرح در راستای ایجاد اشتغال وحمایت از ماندگاری و تثبیت اشتغال موجود برای سال آینده در کشور خبر داد.

«محمد آذرپناه» افزود: این برنامه ها شامل نهاد سازی برای توسعه رسته های اولویت دار، ساماندهی نظام اطلاعات بازار کار، استمرار طرح کارورزی، تثبیت اشتغال در بنگاه های فعال بخش تعاونی و خصوصی، طرح مشوق بیمه کارفرمایی، طرح یارانه دستمزد، الگوی عمومی تامین مالی خرد اشتغال محور، نقشه راه سود جمعیتی، اشتغالزایی مشارکتی جامعه محور و در نهایت نظارت و پایش از جمله این برنامه هاست.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از خبرگزاری آریا، وی اظهار داشت: دو برنامه از مجموع 10 برنامه یعنی «نقشه راه سود جمعیتی» و «اشتغالزایی مشارکتی جامعه محور» با مشارکت سازمان های بین المللی به مرحله اجرا در می آید.

معاون دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص نهاد سازی برای توسعه رسته های اولویت دار در کشور گفت: این رسته ها مثل حوزه آی.تی، پوشاک، صنایع غذایی، واحدهای تبدیلی و تکمیلی و بسیاری موارد دیگر ضمن داشتن توان اشتغال زایی بالا از وابستگی پائینی به منابع خارجی اعم از مواد اولیه، مالی، تکنولوژیکی، بازار، نیرو و درعین حال محدودیت پذیری کمی دارند.

وی ضمن اشاره به برنامه ساماندهی نظام اطلاعات بازار کار افزود: هم اکنون پراکندگی آماری در کشور وجود دارد.

آذرپناه بیان داشت: آمار و اطلاعات دقیق و تحلیل صحیح و به موقع در روندهای بازار خیلی مهم و اثر گذار است.

ی به رادیو اقتصاد توضیح داد: بدیهی که با اجرای این برنامه یک بستر قابل اعتمادی برای برنامه ریزی در حوزه های تولید، آموزشی، فنی، تکنولوژیکی و حتی ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور ایجاد خواهد شد.

معاون دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بطورکلی ساماندهی نظام اطلاعات بازار کار هم در بحث برنامه ریزی هدفمند ورودی ها، نیازهای آتی و هم هدفمندسازی حمایت های موجود اعم از بیمه ای، مالیاتی، یارانه ای و بسیاری موارد دیگردر این بازار تاثیرگذار است.

 وی همچنین در خصوص برنامه تثبیت اشتغال در بنگاه های فعال بخش تعاونی و خصوصی به رادیو اقتصاد افزود: امکان دارد تورم، تحریم وموارد دیگر ضریب آسیب پذیری این بنگاه ها را برای حفظ وضع موجود و رشد آنان افزایش دهد.

آذرپناه اظهارداشت: بطورکلی در این برنامه بحث مقاوم سازی بنگاه ها در قالب مداخلات درون بنگاهی از جنس تحلیل وضعیت بنگاه، ارتقای تکنولوژی، توانمند سازی نیروها و غیره در مقابل ایجاد تکانه های ناخواسته مدنظر قرار گرفته است.

وی در ادامه یادآورشد: اجرای برنامه مزبور ضمن ثبیت اشتغال موجود در بنگاه های فعال بخش تعاونی و خصوصی موجب رونق تولید، رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و نظایر این می شود.