آخرین آمار از این حکایت دارد که نرخ بیکاری در پاییز امسال به ۱۰.۶درصد رسیده که نسبت به پاییز سال گذشته ۱.۲ درصد کاهش و تابستان امسال ۰.۱ درصد افزایش دارد.

بررسی وضعیت تحصیلی  بین افراد شاغل و بیکار نشان می‌دهد که در بین جمعیت بیکار که حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر هستند یک میلیون و ۲۵۲ هزار نفر بیکار هستند این تعداد در مقایسه با پاییز سال گذشته که یک میلیون و ۳۰۹ هزار نفر گزارش شده بود حدود ۵۶ هزار نفر کاهش دارد.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از سلام نو، اما در بین فارغ‌التحصیلان بیکار حدود ۶۰۹ هزار نفر مرد هستند که از تعداد آنها نسبت به پاییز سال گذشته ۲۵ هزار نفر کاسته شده است.

بیکاران زن فارغ‌التحصیل نیز تعدادشان به ۶۴۲ هزار نفر می‌رسد که نسبت به پاییز سال گذشته ۶۷۳ هزار نفر کاهش دارد.