مسعود افشین افزود: براساس آخرین نتایج منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر استان تهران در فصل پاییز امسال، برابر با ۴/۹ برآورد شده است.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از بوبیتا، معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران افزود: به تعبیری دیگر، ۴/۹ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) استان تهران در پاییز امسال بیکار بوده اند.

افشین گفت: نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، در پاییز ۱۳۹۸ برای کل کشور ۶/۱۰ درصد بوده است.

وی افزود: کمترین و بیشترین نرخ بیکاری در پاییز ۱۳۹۸ در استان‌های خراسان جنوبی و کرمانشاه به ترتیب با ۴/۵ و ۳/۱۶ درصد گزارش شده است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در پاییز ۱۳۹۸، به میزان ۷/۴۱ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر استان تهران از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند.

افشین گفت: بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد که این نرخ در استان تهران نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۱۳۹۷) به میزان ۶/۰ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در پاییز ۱۳۹۸ برای کل کشور ۳/۴۴ درصد برآورد شده است. بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در استان خراسان رضوی با ۴/۵۲ درصد و کمترین مقدار آن در استان مرکزی با ۰/۳۷ درصد گزارش شده است.