نرخ بیکاری سوئیس تا پایان ماه دسامبر به ۲.۴ درصد افزایش پیدا کرد.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از  تریدینگ اکونومیکس، تا پایان ماه دسامبر امسال نرخ بیکاری در سوئیس به ۲.۴ درصد افزایش پیدا کرده است که نسبت به ماه قبل آن ۰.۱درصد بیشتر بوده و بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده در این کشور طی شش ماه اخیر محسوب می‌شود.

در این مدت شمار افراد فاقد شغل در مقایسه با ماه قبل ۱۰ هزار و ۹۴۷  نفر بیشتر شده و به ۱۱۷ هزار و ۲۷۷ نفر رسیده است. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، شمار افراد بیکار در سوئیس ۲۳۸۴  نفر کاهش داشته است که معادل دو درصد کل جمعیت بیکاران است.

همچنین تا پایان ماه دسامبر شمار افراد جویای شغل ۵۹۳۲  نفر افزایش داشته و به ۱۸۲ هزار و ۴۲۷  نفر رسیده است اما در مقایسه با سال گذشته این رقم ۷۷۸۵  نفر کمتر شده است که معادل ۴.۱ درصد از کل جمعیت افراد جویای شغل است.

در بین جوانان، نرخ بیکاری افراد ۱۵ تا ۲۴ سال سوئیسی یا ۰.۱ درصد افزایش نسبت به رقم ثبت شده در ماه قبل به ۲.۴ درصد تا پایان ماه دسامبر رسیده است که یک از کمترین سطوح ثبت شده در طول هشت ماه اخیر محسوب می‌شود. طی این مدت شمار بیکاران جوان سوئیسی با ۰.۱  درصد افزایش (معادل ۴۳۰  نفر) به ۱۲ هزار و ۳۹۰  نفر رسیده است. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اما شمار جوانان بیکار سوئیسی ۵.۹  درصد (معادل ۷۸۲  نفر) کمتر شده است.

نرخ بیکاری تعدیل شده که عوامل متغیر فصلی را نیز در محاسبه نرخ بیکاری در نظر می‌گیرد تا پایان ماه دسامبر در سطح ۲.۳ درصدی قرار گرفته است که نسبت به ماه قبل خود تغییری نکرده است.

متوسط نرخ بیکاری سوئیس از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۸ برابر با ۳.۲۲ درصد بوده است که بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده مربوط به ۵.۷۰ درصد ژانویه ۱۹۹۷ و کمترین نرخ بیکاری ثبت شده نیز ۱.۵ درصد می ۲۰۰۱ بوده است.