بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تا پایان آبان‌ماه ۵۳ هزار و ۶۲۴ طرح در کل کشور در دست اجرا هستند که بیش از نیمی از آنها کمتر از ۲۰ درصد و حدود شش درصد از آنها بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود که با تکمیل طرح‌ها بیش از یک میلیون و ۶۴۱ هزار نفر در این طرح‌ها مشغول به کار شوند.

به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه از مستقل آنلاین، این آمار نشان می‌دهد که از بین کل ۵۳ هزار و ۶۲۴ طرح در دست اجرا تا پایان آبان ماه ۵۷.۹ درصد کمتر از ۲۰ درصد، ۶.۶ درصد بین ۲۰ تا ۴۰ درصد، ۶.۷ درصد بین ۴۰ تا ۶۰ درصد، ۱۳.۵ درصد بین ۶۰ تا ۸۰ درصد و ۵.۹ درصد بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند.

همچنین پیش‌بینی می‌شود که با تکمیل این طرح‌ها مجموعا بیش از یک میلیون و ۶۴۱ هزار نفر در همه این طرح‌ها مشغول به کار شوند که بیش از ۹۶۰ هزار نفر از آنها در طرح‌های کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی شاغل خواهند بود.

ین آمار نشان می‌دهد که از بین کل ۵۳ هزار و ۶۲۴ طرح در دست اجرا تا پایان آبان ماه ۵۷.۹ درصد کمتر از ۲۰ درصد، ۶.۶ درصد بین ۲۰ تا ۴۰ درصد، ۶.۷ درصد بین ۴۰ تا ۶۰ درصد، ۱۳.۵ درصد بین ۶۰ تا ۸۰ درصد و ۵.۹ درصد بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند.

همچنین پیش‌بینی می‌شود که با تکمیل این طرح‌ها مجموعا بیش از یک میلیون و ۶۴۱ هزار نفر در همه این طرح‌ها مشغول به کار شوند که بیش از ۹۶۰ هزار نفر از آنها در طرح‌های کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی شاغل خواهند بود.