براساس اطلاعات ارائه شده در این گزارش نرخ بیکاری مردان ۱۵ تا ۲۴ ساله در استان تهران ۱۷ درصد بوده است و نرخ بیکاری زنان قرار گرفته در این بازه سنی در سراسر کشور حدودا ۳۸ درصد اعلام شده است.

طبق برآوردهای صورت گرفته بیش از ۷۱ درصد زنان شاغل در استان تهران در بخش خصوصی فعال هستند و این آمار برای مردان ۸۴ درصد اعلام شده است.

همچنین در استان تهران بیش از ۷۶ درصد از زنان و ۶۳ درصد از مردان در بخش خدمات مشغول به کار هستند. برآوردها نشان می‌دهد، سهم شاغلان بیشتر از ۱۵ سال که در هفته بیش از ۴۹ ساعت کار می‌کنند در میان زنان کل کشور ۱۳ و در زنان استان تهران ۲۰ درصد بوده است.

همین آمار درباره‌ مردان در سطح کشور ۴۱ درصد و در سطح استان تهران ۵۲ درصد اعلام شده است. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار بالای ۱۵ سال در میان زنان کل کشور ۱۷ درصد و در استان تهران کمتر از ۱۵ درصد اعلام شده است.

در نرخ بیکاری نیروی کار بالای ۱۵ سال وضعیت مردان بهتر از زنان بوده است و در سراسر کشور نرخ بیکاری مردان ۸.۹ و در استان تهران ۷.۴ درصد اعلام شده است.

این درحالی است که نرخ بیکاری زنان در استان تهران حدود ۱۹ درصد و در سطح کشور حدود ۱۷ درصد اعلام شده است.

وضعیت فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف کاری نیز نشان می‌دهد که حدود ۱۹ درصد از زنان در آمار کشوری در حوزه کشاورزی مشغول به کار هستند ۳۰ درصد از آنها در حوزه صنعت و ۵۰ درصد در حوزه خدمات، به این ترتیب در آمار کشوری درصد زنانی که در حوزه کشاورزی و خدمات فعالیت می‌کنند از مردان بیشتر است.

در استان تهران تنها یک درصد از جمعیت زنان و مردان در حوزه کشاورزی فعالیت می‌کنند و پس از آن در حوزه صنعت مشارکت زنان ۲۲ درصد و در حوزه خدمات ۷۶ درصد اعلام شده است. دراین آمار به ترتیب سهم مشارکت مردان ۳۵ درصد در صنعت و ۶۳ درصد در خدمات اعلام شده است.