حضور تیم رباتیک امیر کبیر و شاخص پژوه در مسابقات ربوکاپ آسیا و اقیانوسیه: