به گزارش 60 دقیقه ،نمایشگاه بین المللی مدیریت بحران،بلایای طبیعی و امداد روسیه -مسکو توسط هلدینگ آرمین افق برگزار می گردد.

16 الی18 خرداد ماه1398