کنفرانس تخصصی «یک راه یک کمربند» با نگاه به فرصت‌های خلاقیت محور کریدورهای جاده ابریشم ایران توسط انجمن آمایش سرزمین ایران برگزار می‌شود.

این کنفرانس روز یکشنبه 19 آبان 1398 در خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در تهران، خیابان استاد نجات‌اللهی برگزار می‌شود.

ind6780ب446ex