علاقمندان می‌توانند جدول همایش ها و نمایشگاههای بین المللی کشور بلژیک در سال 2020 (1399) را به شرح ذیل ملاحظه نمایند ؛

صفحه اول

صفحه دوم

صفحه سوم

صفحه چهارم

صفحه پنجم

صفحه ششم

صفحه هفتم

صفحه هشتم