تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای دارای پسماند مخرب محیط زیست بر اساس  آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور باید عوارض بپردازند.

فهرست کالاهای دارای پسماند مخرب محیط زیست و میزان عوارض به شرح زیر تعیین شده است.

در راستای اجرای صحیح مقررات تولید کنندگان و واردکنندگان مکلفند ضمن ارائه اظهار نامه این بند در پایان هر دوره مالیائی پایان هر فصل موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض مزبور را به حساب شماره ۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۲۵۵۳۷ موضوع ردیف درآمدی ۱۸۹ ۱۶۰ تحت عنوان «درآمد حاصل از کالاهای دارای پسماند مخرب محیط زیست ، بنام سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. تا ضمن برخورداری از تسهیلات پیش بینی شده مشمول جرائم مربوطه نشوند.