1دکتر امیر محمودزاده- 2دکتر محمدرضا منصوری دانشور

انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار، پژوهشکده اقلیم شناسی و مخاطرات طبیعی پژوهشگاه شاخص پژوه

 

مطالعه، تحقيق و تحليل در حوزه كارآفريني نيازمند دستيابي به داده هاي معتبر و قابل اعتمادي است كه اولاً امكان تعريف و بسط مدل ها را از رويكرد توصيفي به رويكرد كمّي و قابل اثبات فراهم آورد و ثانياً تسهيل كننده مقايسه ها و انتقال تجربيات در مقياس هاي ملي و بين المللي باشد. براي مثال در بحث در اکوسیستم های کارآفرینی (طبق مدل آيزنبرگ) شش فاكتور اصلي و تاثیرگذار که نقش اساسی ایفا می کنند عبارتند از فرهنگ سودمند، سیاست‌های حمايتي و هدايتگر، دسترسی مالی، سرمایه انسانی، شبكه بازار و پشتيباني هاي سازمانی و زیربنایی. اين شش فاكتور اصلي دربرگيرنده حداقل 12 متغير زيرمجموعه براي بسط اكوسيستم هاي كارآفريني هستند.

اكوسيستم كارآفريني (مدل آيزنبرگ)

karafarini

براي شاخص سازي و تعريف داده هاي كمّي مجموعه فاكتورها و متغيرهاي فوق الذكر در نمونه مطالعات موردي، پژوهشگران ناچار به انجام آمارگيري و تكميل پرسشنامه ها مي شوند در حالي كه آگاهي از مراجع جمع آوري داده هاي معتبر بين المللي در قالب شاخص هاي آماري پيوسته (عموماً با مقياس سالانه) مي تواند در انجام تحليل هاي بهنگام، سريع و كارآمد، مفيد باشد. در ادامه اين گزارش كوتاه به معرفي پايگاه داده هاي بين المللي براي تحقيق و تحليل هاي كارآفريني و لينك سايت هاي مربوطه اقدام مي گردد. براي اين منظور در قالب يك جدول و بر مبناي مدل آيزنبرگ، نمونه اي از متغيرها و شاخص هاي قابل دسترسي تدوين مي شود كه امكان دانلود آنها به صورت داده هاي سالانه در بازه هاي زماني حداقل 30 سال از 1986 تا 2017 و براي همه كشورهاي جهان امكان پذير است. خاطر نشان مي شود فقط در يكي از مراجع اصلي قابل استناد مثل شاخص هاي توسعه بانك جهاني (World-Bank-Development-Indicators) ، حدود 1600 شاخص قابل دستيابي به صورت داده هاي جدولي يا نمودارهاي سري زماني مي باشند.

 

 

نمونه اي از متغيرها، شاخص ها، مراجع و سايت هاي قابل استناد در حوزه كارآفريني

karafarini22