سرشناسه:محمود زاده،امیر،1355

عنوان و نام پدید آور:آشنایی با مفاهیم مدیریت بحران/مولفان :امیر محمودزاده،سعید پیراسته

مشخصات ظاهری:232ص:جدول،نمودار.       ISBN:978-600-5450-05-7

موضوع:مدیریت بحران

موضوع:بلاهای طبیعی-ایران-پیش بینی های ایمنی

موضوع:امداد رسانی -مدیریت

رده بندی کنگره :1388 5 آ 3 م/HD49

ردهبندی دیویی:658/4056

قیمت:15000 تومان

شماره کتابشناسی ملی:1828392