عنوان و پدید آور:درآمدی بر آینده پژوهی/مرکز مطالعات فرهنگستان علوم گروه مطالعات آینده نگری علم و فناوری.

مشخصات ظاهری: 520ص.    شابک:8-9-92585-600-978

موضوع:آینده پژوهی

شناسه افزوده:فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران.مزکز مطالعات علم و فناوری .گروه مطالعات آینده نگری علم و فناوری

رده بنده کنگره:1393 4د/CB158

رده بندی دیویی:2/003

کتابشناسی ملی:3561742

قیمت :25000تومان