شناسه : برنامه ریزی بر پایه سناریو

پدید آورنده:توماس جی .چرماک

مترجمان :دکتر سعید خزایی، مریم وکیل زاده،علی راه نشین

ویرایش : دکتر سعید خزایی

قیمت :15000 تومان