به گزارش پایگاه خبری شصت دقیقه؛ کتاب مدیریت کارآفرینی و بهبود کسب و کار نوشته عباس علاف صالحی، عادل علاف صالحی و سایه مهری چمبلی، به معرفی مدیریت دانش منابع انسانی با در نظر گرفتن الزامات استاندارد سیستم‌های کیفیت در سازمان‌ها در جهت شناسایی، پرورش، ارتقاء و نگهداری افراد مستعد، با هدف بهینه‌ کردن توان سازمان می‌پردازد.

در سازمان‌ها به دلیل نیازمندی به داشتن یک ساختار نظام‌مند و سیستماتیک و شناخت محیط داخلی و محیط خارجی به منظور افزایش توانایی آن‌ها در دنیای کسب و کار، پیروی از یک چارچوب معین در جهت ایجاد یکپارچگی در سازمان‌ها، مورد نیاز است.

پذیرش سیستم مدیریت کیفیت در یک سازمان تصمیمی راهبردی است و استفاده از ابزار‌های ایجاد کننده این سیستم، سازمان را یاری می‌کند تا بهبود عملکرد داشته و طرح‌های توسعه پایدار را فراهم آورد. استاندارد بین‌المللی ISO 9001 در آخرین ویرایش در دسترس که مربوط به سال ۲۰۱۵ است، پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت را ممکن می‌سازد.