لودویگ میزس

 ترجمه:

محمود صدری

 112 صفحه

photo_2020-03-11_12-15-05

این کتاب، دومین کتاب از «مجموعه آموزش اقتصادی» است. کتاب نخستِ این مجموعه (اقتصاد به زبان ساده)، درباره مفاهیم اولیه علم اقتصاد بود. آنچه در کتاب قبلی آمده است، اینجا، با بیانی استدلالی و شیوا و با ذکر نمونه‌هایی از اقتصادهای موفق و ناموفق در جهان توضیح داده می‌شود و علل کامیابی برخی کشورها و شکست برخی دیگر، آشکار می‌شود. رجحان این کتاب کوچک بر همه کتاب‌های مشابه آن، در این است که مباحث بسیار پیچیده علم اقتصاد را به دانشی عمومی و قابل فهم برای همگان تبدیل کرده است.