بنجامین پاول

 ترجمه:

علی حبیبی

 242 صفحه

260

بخش بزرگی از تولید جهان، به‌ویژه در کشورهای در‌حال‌توسعه، حاصل کار طاقت‌فرسای کارگرانی است که با دستمزدهای اندک کار می‌کنند و تحت ستم جسمی و روانی کارفرمایان قرار می‌گیرند. کارخانه‌هایی که این کارگران در آنها کار می‌کنند، طبق معیارهای امروزی، «بیگارگاه» هستند و فقط کسانی حاضرند در آنها کار کنند که چاره‌ای ندارند، مگر تن دادن به کارهای سخت با دستمزدهای اندک. این واقعیتِ اقتصادی-اجتماعی، اقتصاددانان جهان را به دو گروه تقسیم کرده است. گروهی خواستار برهم زدن تولیدِ بیگارگاهی هستند و گروه دیگر معتقدند، وضع کارگرانِ شاغل در این «بیگارگاه‌ها»، دست‌کم از وضع بیکاران بهتر است. این کتاب، درباره این دو نوع نگاه و نتایج آنها برای تهیدستان است.